GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Regulamin Serwisu

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach z serwisu gettinenglish.com
z dnia 01 lipca 2016 r.

Właścicielem serwisu działającego pod adresem https://www.gettinenglish.com/ jest:

Mefus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą

w Rzeszowie, e-mail: biuro@gettinenglish.com

ul. Architektów 13/50, 35-082 Rzeszów,

KRS: 0000626255

NIP: 8133723641

REGON: 36482229500000

Miejscem świadczenia usługi jest Rzeczpospolita Polska.

Słownik:

Usługodawca – właściciel serwisu Mefus Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie, ul. Architektów 13/50, 35-082 Rzeszów, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000626255, NIP 8133723641, REGON 36482229500000

Serwis – serwis dostępny na stronie internetowej pod adresem https://www.gettinenglish.com/.

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Serwisu

Regulamin – regulamin Serwisu; określa zasady i warunki techniczne świadczenia usług drogą elektroniczną za pomocą strony internetowej gettinenglish.com, zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 t.j).

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

§ 1 Postanowienia ogólne

1. Korzystając z Serwisu dostępnego na stronie internetowej www.gettinenglish.com Użytkownik akceptuje zasady Regulaminu Serwisu, którego aktualna wersja udostępniana jest pod adresem https://www.gettinenglish.com/regulamin-serwisu/ oraz polityki prywatności, stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu, znajdującej się pod adresem https://www.gettinenglish.com/polityka-prywatnosci/.

2. Użytkownik uprawniony i zobowiązany jest do korzystania z Serwisu zgodnie z jego przeznaczeniem.
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu usług nieodpłatnych świadczonych przez Usługodawcą, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie Serwisu, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość Serwisu lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

4. Przeglądanie asortymentu Serwisu nie wymaga rejestracji.

§ 2 Wymagania techniczne

1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest:

a. urządzenie elektroniczne z dostępem do sieci Internet

b. przeglądarka internetowa

Na komputerach z systemem operacyjnym Windows 7, Windows 8.1, Windows 10 wspieramy  następujące przeglądarki:

Google Chrome – najnowsza stabilna wersja

Mozilla Firefox – najnowsza stabilna wersja

Microsoft Edge – najnowsza stabilna wersja

Opera – najnowsza stabilna wersja

Na komputerach Apple z systemem operacyjnym macOS wspieramy następujące przeglądarki:

Apple Safari – najnowsza stabilna wersja

Wymagania odnośnie konfiguracji przeglądarki:

włączona obsługa ciasteczek (cookies)

włączona obsługa JavaScript

W przypadku przeglądarek Microsoft Edge i Opera do obsługi nagrywania głosu zalecana jest także instalacja najnowszej wersji wtyczki Adobe Flash Player.

c. wymagania sprzętowe

Konfiguracja sprzętowa komputera musi spełniać minimalne wymagania określone przez producenta systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej.

Komputer powinien być wyposażony w kartę dźwiękową, słuchawki lub głośniki oraz mikrofon (wymagania te uzależnione są od danej usługi).

d. Informacje dla użytkowników urządzeń mobilnych

Z większości funkcji serwisu można korzystać na kompatybilnych telefonach komórkowych i tabletach:
Android 4.4 lub nowszy – przeglądarka Chrome iOS 8.0 lub nowszy – przeglądarka Safari.

2. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z usługi wynikające
z błędnej konfiguracji oprogramowania lub sprzętu Użytkownika, bądź wynikające z problemów ze sprzętem lub łączem internetowym Użytkownika.

§ 3 Zasady korzystania z Serwisu

1. Usługodawca uprawniony jest do usuwania z Serwisu treści sprzecznych z prawem, naruszających prawa osób trzecich, dobra osobiste, zasady współżycia społecznego lub postanowienia niniejszego Regulaminu.

2. Wszelkie naruszenia Regulaminu Serwisu mogą być zgłaszane listownie, telefonicznie lub na adres e-mail (dane wskazane na stronie internetowej Serwisu w zakładce „Kontakt”). Zgłoszenia będą rozpatrywane przez Usługodawcę.

3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za występujące niezależnie od niego przeszkody, które uniemożliwiają wykonanie usługi w całości lub w części, w szczególności takie jak: siła wyższa, awarie, nieprzestrzeganie przez Usługobiorcę Regulaminu.

§ 4 Informacje o produktach

1. Informacje o usługach dostępnych w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego, lecz stanowią zaproszenie (propozycję) do rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z Serwisu.

2. Wpisy, teksty, lekcje i inne usługi dostępne w Serwisie udostępnione będą Użytkownikowi albo na czas określony, albo na nielimitowany czas.

3. Użytkownik posiada zawsze dostęp do zaktualizowanej wersji usługi, z wyłączeniem powrotu do wersji podstawowej.

§ 5 Korzystanie

1. W przypadku uzyskania przez Usługodawcę wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z usługi świadczonej drogą elektroniczną niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami (niedozwolone korzystanie), Usługodawca może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w zakresie niezbędnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika, pod warunkiem, że utrwali dla celów dowodowych fakt uzyskania oraz treść tych wiadomości.

2. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na stronie Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.

3. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje działania mające na celu usunięcie ze strony Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia

§ 6 Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Serwisu (w tym zdjęć i opisów) bez pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.
2. Materiały zawarte w Serwisie należą do Usługodawcy i są przedmiotem prawa autorskiego – podlegają ochronie na podstawie Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 1994 r., Nr 24, Poz. 83 ze zmianami).

3. W przypadku chęci wykorzystania poza Serwisem, dostępnych na stronie internetowej materiałów, do których Usługodawca posiada autorskie prawa majątkowe, konieczne jest uzyskanie pisemnej zgody Usługodawcy pod rygorem nieważności.

4. Zastrzegamy sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych materiałów, w tym modyfikowania zawartości udostępnianych lekcji i ćwiczeń oraz usuwania niektórych elementów.

§ 7 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy kodeksu cywilnego i innych powszechnie obowiązujących ustaw.

2. Zmiany Regulaminu dokonywane są przez Usługodawcę i podlegają ogłoszeniu na stronie internetowej Serwisu.

3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 roku.