GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Regulamin Serwisu

REGULAMIN SERWISU GETTINENGLISH.COM

1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady korzystania i użytkowania z serwisu gettinenglish.com prowadzonego przez Mefus s.c. Sławomir Mączka, Mateusz Tchorz z siedzibą w Rzeszowie, (zwanego dalej: „Serwisem”).

§ 1 Definicje

1. Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych przez Użytkownika podczas Rejestracji w Serwisie, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Użytkownika w Serwisie.
2. Login, Nazwa Użytkownika – oznacza indywidualne oznaczenie Użytkownika, przez niego ustalone, składające się z ciągu znaków literowych lub cyfrowych, wymagane wraz z Hasłem do założenia Konta Użytkownika w Serwisie.
3.Konto Użytkownika – oznacza indywidualny dla każdego Użytkownika panel, uruchomiony na jego rzecz przez Administratora Serwisu, po dokonaniu przez Użytkownika Rejestracji.
4. Regulamin Serwisu – oznacza niniejszy regulamin.
5. Rejestracja – oznacza czynność dokonaną w sposób określony w Regulaminie, wymaganą do umożliwienia Użytkownikowi dostępu do pełnej funkcjonalności Serwisu.
6. Administrator Serwisu – oznacza:
a)Mateusza Tchorz prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Mateusz Tchorz z siedzibą w Rzeszowie (35-082), ul. Architektów 13 lok. 50, NIP: 8822056870, REGON: 181118818, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
b)Sławomira Mączkę prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Sławomir Mączka z siedzibą w Rzeszowie (35-082), ul. Architektów 13 lok. 50, NIP: 8151656530, REGON: 181118735, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki;
działających jako wspólnicy spółki cywilnej Mefus s.c. Sławomir Mączka, Mateusz Tchorz z siedzibą w Rzeszowie (35-082), ul. Architektów 13/50, NIP: 8133692780, REGON: 181118646; e-mail: office@gettinenglish.com, będącej jednocześnie właścicielem Serwisu gettinenglish.com
7. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Administrator Serwisu prowadzi Serwis, w domenie www.gettinenglish.com

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Serwisu (za wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Serwisu w celach odpowiedzi na zadane pytania lub zadania nowych pytań, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Administratora Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Administratora Serwisu wyrażoną na piśmie.
2. Administrator Serwisu dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu było możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie z Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3. Administrator Serwisu stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Administratora Serwisu na dysku twardym urządzenia końcowego Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Administrator Serwisu wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
4. W celu Rejestracji w Serwisie za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu oraz w celu korzystania z usług dostępnych na Stronach Internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie przez Użytkownika aktywnego konta poczty elektronicznej.
5. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu usług nieodpłatnych świadczonych przez Administratora Serwisu, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób trzecich.
6.Administrator Serwisu oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Administrator Serwisu nigdy nie zwraca się do Użytkownika z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

§ 3 Rejestracja

1.W celu utworzenia Konta Użytkownika, Użytkownik obowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji.
2.Rejestracja jest konieczna do korzystania z Konta Użytkownika.
3.Użytkownik może dokonać Rejestracji wybierając jedną z możliwości:
a)Rejestracja za pośrednictwem Strony Serwisu;
b)Rejestracja za pośrednictwem serwisu internetowego www.facebook.com;
4.W celu Rejestracji określonej w §3 ust. 3 lit. a, Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracyjny udostępniony przez Administratora Serwisu na Stronie Internetowej Serwisu i przesłać wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Administratora Serwisu poprzez wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas Rejestracji określonej w §3 ust. 3 lit. a, Użytkownik ustala indywidualne Hasło.
5. W celu Rejestracji określonej w §3 ust. 3 lit. b, Użytkownik powinien posiadać konto w serwisie Facebook. Założenie Konta Użytkownika odbywa się poprzez dedykowane przekierowanie z Serwisu na stronę internetową Facebook, gdzie Użytkownik poproszony jest o podanie nazwy użytkownika oraz hasła jakie posiada do konta użytkownika w Facebook. Po dokonaniu autoryzacji na stronie Facebook, Użytkownik z powrotem jest przekierowany do Serwisu, w którym zakładane jest Konto Użytkownika, z odnośnikiem do konta użytkownika na Facebook. Nazwa użytkownika do serwisu Facebook oraz jego hasło nie są rejestrowane i przechowywane przez Administratora Serwisu. Administrator Serwisu otrzymuje od Facebook następujące dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko; płeć; miejsce zamieszkania, data urodzenia.
6.W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Użytkownik ma możliwość zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” widniejącego  w formularzu.
7. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w formularzu rejestracyjnym, link aktywacyjny umożliwiający założenie Konta Użytkownika w Serwisie. Po potwierdzeniu adresu e-mail przez Użytkownika Konto w Serwisie zostaje aktywowane oraz Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Konta Użytkownika i dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych, za wyjątkiem Loginu.

§ 4 Funkcjonalność Serwisu i możliwości Użytkowników

1.Użytkownik Serwisu może korzystać z Serwisu 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
2.Użytkownik może na swoim Koncie Użytkownika:
dołączyć do grup
tworzyć grupy
otrzymywać i wysyłać wiadomości
komentować aktywności innych Użytkowników
dodawać innych Użytkowników do grona znajomych
komentować posty na stronie
wgrywać własne zdjęcia (cover photo i avatar)
3.Administrator Serwisu nie odpowiada za pytania umieszczone przez Użytkowników Serwisu.
4. Zabronione jest publikowanie reklam w serwisie z wykorzystaniem zakładki grupy lub aktywności. Reklama w serwisie jest odpłatna. Wszystkie treści mogą zostać usunięte przez Administratora Serwisu a użytkownik łamiący regulamin otrzyma blokadę konta.
5.Zabronione jest publikowanie pytań obraźliwych zawierających wulgaryzmy, mogących urazić dobre imię innych Użytkowników Serwisu.
6. Administrator Serwisu może zablokować grupę lub konto Użytkownika za nieprzestrzeganie Regulaminem Serwisu. Użytkownik publikujące treści niezgodne z Regulaminem, może otrzymać upomnienie od Administratora Serwisu lub jego konto może zostać zablokowane czasowo lub permanentnie przez Administratora Serwisu.
7. Serwis służy do zadawania pytań przez Użytkowników, uzyskiwania porad na tematy związane z nauką języka angielskiego. Wszystkie pytania nie związane z Kategoriami dostępnymi w Serwisie mogą zostać usunięte przez Administratora Serwisu.
8. Użytkownik, który dokonał Rejestracji może zgłosić żądanie usunięcia Konta Użytkownika Administratorowi Serwisu, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Użytkownika przez Administratora Serwisu, może ono zostać usunięte do 14 dni od zgłoszenia żądania.
9.Usługa Poczta Wewnętrzna pozwala na przesyłanie pomiędzy posiadającymi Konto Użytkownika Użytkownikami Serwisu, elektronicznych wiadomości tekstowych, o wybranej przez nich treści z zastrzeżeniem §10.
10.W ramach Usługi Poczta Wewnętrzna, Użytkownik może za pośrednictwem funkcji „Kontakt”, dostępnej w Profilu Użytkownika przesłać wiadomość do innego, wybranego przez siebie posiadacza Konta Użytkownika. Użytkownik do którego przesłano wiadomość, ma do niej dostęp w ramach zakładki „Kontakt” udostępnionej w ramach Konta Użytkownika, jak też zostaje ona przesłana na jego adres poczty elektronicznej wskazany podczas Rejestracji.
11.Administrator Serwisu jest uprawniony do zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych, w przypadku działania przez Użytkownika na szkodę Administratora Serwisu lub innych Użytkowników, naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu, a także, gdy zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych jest uzasadnione względami bezpieczeństwa – w szczególności: przełamywaniem przez Użytkownika zabezpieczeń Strony Internetowej Serwisu lub innymi działaniami hakerskimi. Zablokowanie dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych z wymienionych przyczyn trwa przez okres niezbędny do rozwiązania kwestii stanowiącej podstawę zablokowania dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych. Administrator Serwisu zawiadamia Użytkownika o zablokowaniu dostępu do Konta Użytkownika i usług nieodpłatnych drogą elektroniczną na adres podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym.

§ 5 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

1.Zamieszczając treści oraz udostępniając je Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane treści nie wyrażają poglądów Administratora Serwisu i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Administrator Serwisu nie jest dostawcą treści, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
2.Użytkownik oświadcza, że:
a)jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na treści;
b)umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
c)wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Administratora Serwisu, jak również upoważnia Administratora Serwisu do ich wykorzystania nieodpłatnie zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu;
d)wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3.Użytkownik nie jest uprawniony do:
a)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody osoby trzeciej;
b)zamieszczania w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
4.Administrator Serwisu ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania powiadomienia zgodnie z §6 Regulaminu.
5.Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, treści które mogłyby w szczególności:
a)zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
b)naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
c)posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierałyby słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
d)pozostawać w sprzeczności z interesem Administratora Serwisu;
e)naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
6.W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §6 Regulaminu, Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usług, o których mowa w §4 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów, stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Administrator Serwisu nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych treści.
7.Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Administratora Serwisu umieszczonych przez niego treści w ramach Strony Internetowej Serwisu.

§ 6 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

1.W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić Administratora Serwisu o potencjalnym naruszeniu.
2.Administrator Serwisu powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu, treści będących przyczyną naruszenia.

§ 7 Ochrona danych osobowych

1.Administratorem danych osobowych Użytkowników przekazanych Administratorowi Serwisu dobrowolnie w ramach Rejestracji, składania zamówienia jednorazowego oraz w ramach świadczenia przez Administratora Serwisu usług drogą elektroniczną lub w ramach innych okoliczności określonych w Regulaminie, jest Administrator Serwisu.
2.Administrator Serwisu przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji zamówień, świadczenia przez Administratora Serwisu usług drogą elektroniczną oraz innych celów określonych w Regulaminie. Dane są przetwarzane wyłącznie na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Użytkownika Serwisu zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
3.Zbiór danych osobowych przekazanych Administratorowi Serwisu zgłaszany jest przez Administratora Serwisu Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych.
4.Użytkownik przekazuje swoje dane osobowe Administratorowi Serwisu dobrowolnie, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Użytkownika oraz uniemożliwia złożenie i realizację zamówienia Użytkownika, w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Użytkownika.
5.Każdy kto przekaże Administratorowi Serwisu swoje dane osobowe, ma prawo dostępu do ich treści oraz do ich poprawiania.
6.Administrator Serwisu zapewnia możliwość usunięcia danych osobowych z prowadzonego zbioru, w szczególności w przypadku usunięcia Konta Użytkownika. Administrator Serwisu może odmówić usunięcia danych osobowych, jeżeli Użytkownik nie uregulował wszystkich należności wobec Administratora Serwisu lub naruszył obowiązujące przepisy prawa, a zachowanie danych osobowych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
7.Administrator Serwisu chroni przekazane mu dane osobowe oraz dokłada wszelkich starań w celu zabezpieczenia ich przed nieuprawnionym dostępem lub wykorzystaniem.

§ 8 Postanowienia końcowe

1.Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
2.Administrator Serwisu zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Administrator Serwisu poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Administratora Serwisu, co skutkuje usunięciem Konta Użytkownika.
3.Regulamin wchodzi w życie z dniem 24 marca 2015 r.

Zapisując się do newslettera wyrażasz zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w formularzu w celach marketingowych, w tym na przesyłanie informacji handlowych drogą elektroniczną. Czytaj więcej...

POBIERZ DARMOWY E-BOOK

Wiem, wiem. Jestem pop-upem, ale z tych fajnych.
Chcę Ci tylko dać znać, że możesz zapisać się do newslettera Gettin’ English, aby otrzymywać informacje o nowych artykułach oraz efektywnych strategiach nauki angielskiego

Chcesz utrwalić Phrasal Verbs?

Dziękujemy

Dziękujemy! Sprawdź teraz swoją skrzynkę pocztową i potwierdź zapis do newslettera, abyś mógł w pełni korzystać z opcji dostępnych dla subskrybentów Newslettera Gettin' English