modal-verbs-czasowniki-modalne-gramatyka-angielski

Czasowniki modalne to grupa czasowników, które cechują się pewnymi zależnościami. Zapamiętaj, że zawsze występują przed czasownikiem głównych oraz mają tę samą formę. Tworzą pytania przez inwersję oraz przeczenia z wykorzystaniem partykuły not. Aby szybko opanować ich szerokie zastosowanie warto podzielić je na poniższe kategorie:

Wyrażanie możliwości i umiejętności

 

cancouldbe able to
Wyraża możliwość wykonania pewnej czynności w teraźniejszości. Driving fast can be really dangerous. Szybka jazda może być niebezpieczna.To forma przeszła czasownika modalnego can. I could dance when I was younger. Potrafiłam tańczyć jak byłam młodsza.Wyraża umiejętność i możliwość wykonania czynność, często z naciskiem na konkretną sytuacje, która była trudna. The book was high but I was able to reach the shelf. Książka była wysoko, ale byłem w stanie dosięgnąć do półki.
Określa umiejętności i zdolności.I can paint very well.Umiem ładnie malowaćOpis umiejętności w czasie przeszłym, która najprawdopodobniej powtarzała się wielokrotnie.We could write at primary school.Potrafiliśmy już pisać w szkole podstawowej.Najczęściej wykorzystuje się be able to po innych czasownikach modalnych lub w czasach typu Perfect lub Future.We will be able to finish the project today.Będziemy w stanie skończyć ten projekt jeszcze dziś.
Często łączy się z czasownikami, które odnoszą się do zmysłów: feel, hear, see, understand, remember, smell.They can’t see anything.Niczego nie widzą.Podobnie jak forma can, czasownik modalny could łączy się z czasownikami percepcji.You couldn’t remember that.Nie mogłeś tego pamiętać.Po bezokoliczniku i formie gerund.It is lovely to be able to talk to you about everything.Miło jest móc porozmawiać z Tobą o wszystkim.

Przypuszczenia i prawdopodobieństwo

could, may, mightmustcan’t
Powyższe czasowniki modalne określają prawdopodobieństwo czy dana czynność będzie mieć miejsce w teraźniejszości lub przyszłości. John could be at work now. Być może John jest teraz w pracy.Jeśli jesteśmy pewni, że dana sytuacja lub zdarzenie będzie mieć miejsce.They exercised all day. They must be tired. Ćwiczyli cały dzień. Na pewno są zmęczeni.Jeśli sytuacja jest niemożliwa i wyrażamy o tym przekonanie stosujemy czasownik modalny can’t. She can’t be a doctor. She studied law. Na pewno nie jest lekarzem.Studiowała prawo.

Wyrażanie konieczności

have tomust
Czasownik have to nie jest tak naprawdę czasownikiem modalnym, ale często jest stosowany w takim właśnie charakterze. Pamiętaj, że podlega zasadom gramatycznym jak zwykłe czasy.Wyraża: rozkaz lub nakaz, czyjeś polecenie, przepisy prawneYou have to pay taxes.Musisz płacić podatki.

Wyraża konieczność, która wynika z naszego wewnętrznego przekonania. Wykorzystujemy ten czasownik modalny tylko w czsie teraźniejszym. W pozostałych przypadkach stosujemy formę have to.I must read this book because it will help me to pass the exam.Muszę przeczytać tę książkę gdyż pomoże mi zdać egzamin.

Forma negatywna mustn’t oznacza nie wolno, w związku z tym jeśli chcesz wyrazić, że nie musisz czegoś robić również używasz czasownik have to.

You mustn’t smoke here.

Nie wolno Ci tu palić.

reklama szkoła językowa nowa1

She didn’t have to prepare those documents.

Nie musiała przygotowywać dokumentów.

Udzielanie rad

should/ ought tohad better
Jeśli chcesz udzielić komuś rady lub cennej wskazówki wykorzystaj te dwa czasowniki modalne. Zwróć uwagę, że ought to ma w sobie partykułę to i jest dużo bardziej formalne niż should. You should learn more English. Powinieneś się uczyć więcej angielskiego.

They ought to do something for our city.

Powinni coś zrobić dla naszego miasta.

Ta konstrukcja również jest stosowana gdy udzielamy pomocy. Ma jednak mocniejsze zabarwienie niż should i jesteśmy przekonani, że nasza sugestia będzie dobra dla innej osoby. You had better stay in a cheap hotel. Lepiej zatrzymajcie się w tanim hotelu.

Prośby i sugestie

czasowniki-modalne-modal-verb-cwiczenia

W tym przypadku tworzymy pytania z użyciem kilku czasowników modalnych, aby uprzejmie o coś poprosić. W skali formalności następują w takie oto kolejności:

  • can
  • could
  • will
  • would

Can you open the window, please? Otworzysz okno?

Would you pick up the phone, please? Czy byłbyś tak łaskaw i odebrał telefon?

Możesz również skorzystać z wyrażenia would you likechciałbyś …?

Test online

Rozwiąż szybki test online ze znajomości Modal Verbs (czasowników modalnych). Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.