future-simple-gramatyka-angielska-czasy-przyszłe

Zastosowanie

ZASTOSOWANIEPRZYKŁAD W ZDANIU
1. Zamiar w przyszłości z określnikiem czasu.

I will study Biology tomorrow.

Będę się uczył jutro biologii.

2. Składanie obietnic.

She promises she will behave better.

Obiecała, że będzie zachowywać się lepiej.

reklama szkoła językowa nowa1

3. Sugestie, propozycja + shall.

Shall we open the window?

Czy mamy otworzyć okno?

4. Wyrażenie zgody lub odmowy.

They won’t go with us.

Nie pójdą z nami.

5. Prosząc kogoś o przysługę.

Will you buy bread for me, please?

Kupisz mi chleb?

6. Wyrażenie przypuszczeń / opinii po następujących czasownikach:

  • think – myśleć, uważać
  • guess – przypuszczać
  • assume – przypuszczać
  • be sure – być pewnym
  • be afraid – obawiać się
  • suppose – przypuszczać
  • expect – spodziewać się / oczekiwać
  • believe – wierzyć
  • hope – mieć nadzieję
  • probably / possibly / perhaps – być może

I think they will call us soon. Myślę, że wkrótce do nas zadzwonią.

We hope Henry will write a message. Mamy nadzieję, że Henry napisze wiadomość.

They will probably need our help. Prawdopodobnie będą potrzebować naszej pomocy

7. W pierwszym okresie warunkowym (w drugiej części zdania) If+ Present Simple, Future Simple

If she finishes her work, she will go jogging in the park. Jeśli skończy pracę, pójdzie pobiegać w parku.

Zdania twierdzące

Czas Future Simple jest bardzo prostym sposobem na wyrażenie czynności przyszłych. Funkcję operatora pełni tu will, po którym stawiamy czasownik główny w formie podstawowej; nie musimy więc martwić się o dodatkowe końcówki. Spójrz sam:

She will go to the party next week.
Pójdzie na imprezę w następnym tygodniu.

 

We will start learning more in the school library.
Zaczniemy uczyć się więcej w szkolnej bibliotece.

Pytania i przeczenia

Pytania tworzymy przez inwersję. Zaprzeczeniem operatora jest will not lub krótsza forma won’t, której używamy głównie w mowie potocznej (zapamiętaj pisownię).

Will Eva play handball with us today?
Czy Ewa zagra dziś z nami w piłkę ręczną?

They won’t wait for us at the station.
Nie zaczekają na nas na dworcu.

future-simple-ćwiczenia-gramatyka

czasy-przyszle-angielski-cwiczenia

 

Pamiętaj, że bardziej formalnym odpowiednikiem will jest shall.

Określniki czasu

Określnik czasuTłumaczenie
next week / monthw następnym tygodniu / miesiącu
tomorrowjutro
in five daysza pięć dni
in the (near) futurew (niedalekiej) przyszłości
in (2015)w roku (2015)
the day after tomorrowpojutrze

Testy online

Rozwiąż szybki test online ze znajomości czasu Future Simple. Powodzenia!

 

You need to login or register to bookmark/favorite this content.