Linking words spójniki w języku angielskim odgrywają ważną rolę w prawidłowym przekazie informacji. Najprościej mówiąc funkcją spójnika jest łączenie zdania nadrzędnego z podrzędnym. Pomagają w przejściu z jednej myśli do drugiej i są niezwykle przydatne gdy piszesz wypracowanie lub wiadomość mailową. Rzecz jasna spełniają ważną rolę w języku mówionym, ale niekiedy ich wydźwięk może być bardzo oficjalny.

NAJWAŻNIEJSZE ANGIELSKIE SPÓJNIKI

Although – mimo, że / chociaż

Spójnik ten występuje na początku lub w środku zdania.

James got the job although he had no qualifications.

Spójnik though (jednakże, mimo to, choć) spełnia tę samą funkcję co although. Może występować na początku, w środku lub na końcu zdania.

Though it may seem funny, I decided to take part in the dancing competition.

We invested a lot of money in our business. It was profitable for a while, though.

Despite – pomimo

reklama szkoła językowa nowa1

Występuje na początku zdania lub pomiędzy zdaniem nadrzędnym, a podrzędnym. Łączy się zarówno z rzeczownikiem jak i formą gerund. Zamiennie możesz również stosować spójnik in spite of.

Despite all my work, we didn’t manage to finish the project on time.

In spite of being tired, they went to the party with us. 

Besides – oprócz

Stosujemy z rzeczownikiem lub formą gerund.

There was someone else in the waiting room besides me.

However – jednakże, lecz

Występuje na początku lub końcu zdania. Może być również przerywnikiem po pierwszym słowie w zdaniu.

She can be rude at times. However, I like her company.

The criminal was caught red-naded. The man, however, denied commiting a crime.

Otherwise – w przeciwnym razie.

Występuje przed zdaniem, które wprowadza.

Exercise more, otherwise you’ll put on weight.

therefore – więc, zatem

Jest formalnym odpowiednikiem spójnika so (więc, dlatego)

I didn’t know anyone at the conference, therefore I felt uneasy.

since, as, for – ponieważ

Powyższe spójniki występują na początku zdań, które wprowadzają

Since it was hot outside, I stayed at home.

As we forgot to pay the bill, they cut off power in our house.

I insulted them, for I was drunk.

Spójnik ten występuje na początku zdania, które wprowadza i można go stosować zamiennie z nevertheless.

He’s lazy, yet he gets good marks at school.

That’s an expensive trip. Nevertheless, a lot of people are ready to pay more for an exotic adventure.

in order to – aby, żeby

Określa cel i odpowiada na pytania: dlaczego, po co? Potocznym odpowiednikiem jest spójnik to.

I got up early in order to see the sunrise.

I went to a bookshop to buy a new book.

either … or – albo … albo

Spójnik, który występuje tylko i wyłącznie w zdaniach twierdzących. W przeczeniach stosujemy neither … nor (ani … ani). Zwróć uwagę, że nie stosujemy podwójnego przeczenia!

In the afternoon, I drink either tea or coffee.

Neither Mark nor Peter knew about the accident.

Poznaj również inne popularne spójniki w języku angielskim. Stosuj jej często, aby Twoje wypowiedzi były klarowne i w pełni zrozumiałe dla drugiej osoby.

Wyraz łączącyTłumaczenie
andi/a
butale
orlub
thatże
while/whereaspodczas gdy
beforezanim
afterpo tym jak/kiedy już
till/untildopóki
becauseponieważ
if/unlessjeśli/chyba, że
thanniż
as…astak…jak
as a resultw rezultacie
as a consequencew związku z tym
both…andzarówno…jak i
as long asjeśli tylko
due toz powodu
thusw ten sposób, tak więc
owing toz powodu, ponieważ
as well asjak również
prior toprzed czymś/wcześniej od czegoś
so thatpo to, aby
Moreoverco więcej/prócz tego

You need to login or register to bookmark/favorite this content.