past-perfect-continuous-czas-zaprzeszły-gramatyka-angielski

Zastosowanie

Czas zaprzeszły niedokonany Past Perfect Continuous jest stosowany w odniesieniu do:

czynności, które rozpoczęły się w przeszłości i trwały do momentu pojawienia się kolejnej czynności (wyrażonej czasem przeszłym Past Simple). W odróżnieniu od Past Perfect, nacisk kładziemy na czas trwania tej czynności, a nie na sam fakt jej wykonania.

Before you came back home, we had been cleaning the house for an hour.
Zanim wróciłeś do domu, my sprzątaliśmy dom przez godzinę.

She said that she had been working in that company for over a year.
Powiedziała, że pracuje w tej firmie od ponad roku.

Zdania twierdzące

Past Perfect Continuous w swojej budowie posiada elementy czas zaprzeszłego Past Perfect. Spójrz na materiał wizualny:

HAD BEEN – CZASOWNIK +ING

reklama szkoła językowa nowa1

By the time the guests left her house, they had been having a party since 8 p.m.
Zanim wyszli goście z jej domu, bawili się na imprezie od godziny 20.00

She had been jogging for for half an hour before she went to work.
Biegała przez pół godziny zanim poszła do pracy.

past-perfect-continuous-cwiczenia

czasy-przeszle-angielski-cwiczenia

Pytania i przeczenia

Tworzenie pytań i przeczeń w czasie Past Perfect Continuous jest naprawdę proste. Wystarczy przestawić operator had przed osobę z zachowanie form przeszłych i mamy gotowe pytanie.

Had that dog been sitting there by the time its owner came?

Czy ten pies siedział tam zanim zjawił się jego właściciel?

Przeczenie wykorzystuje operator  hadn’t do budowania zdań o zabarwieniu negującym. Bardzo łatwo zapamiętać tę zasadę. Spójrz na przykład:

Before her parents arrived, she hadn’t been studying but watching TV all day long.

Zanim przyjechali jej rodzice, ona nie uczyła się lecz oglądała TV przez cały dzień.

Test online

Wykonaj szybki test ze znajomości czasu Past Perfect Continuous. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.