GettinEnglish.com
Coś więcej niż tylko angielski

Czasowniki nieregularne – lista

0 113 365

Czasowniki nieregularne w przejrzystej tabelce zapewnią Ci dostęp do najpotrzebniejszej treści wymaganej w codziennym życiu, jak i na maturze, egzaminach językowych i wszędzie tam gdzie poprawność gramatyczna jest istotna. Wygląda strasznie? Nie przejmuj się! Sugerujemy uczyć się partiami lub przygotować własnoręczne fiszki, które skrócą czas nauki o połowę!

test-poziomujący-placement-test-język-angielski-gettinenglishCzasowniki nieregularne są wykorzystywane między innymi w czasach Past Simple (II kolumna), we wszystkich czasach typu PerfectStronie Biernej (III kolumna) i nie tylko. Ucząc się angielskich czasowników nieregularnych zadbaj o aktywny sposób nauki. Czytaj zastosowanie czasów gramatycznych i wykonuj raz po raz darmowe testy online. Czasowniki nieregularne zostały opatrzone dodatkowymi testami sprawdzającymi Twoje postępy. Po zakończeniu nauki wykonaj swój pierwszy test.

Bezokolicznik
Czas przeszły
Imiesłów bierny
Tłumaczenie
arise arose arisen pojawić się
awake awoke awoken obudzić się
be was/were been być
bear bore borne nosić
become became become stawać się
begin began begun zaczynać
bend bent bent zginać
bet bet bet zakładać się
bind bound bound wiązać
bite bit bitten gryźć
bleed bled bled krwawić
blow blew blown wiać
break broke broken łamać
breed bred bred hodować
bring brought brought przynieść
build built built budować
burn burnt burnt palić
buy bought bought kupić
catch caught caught łapać
choose chose chosen wybierać
cling clung clung przywrzeć
come came come przyjść
cost cost cost kosztować
creep crept crept skradać się
cut cut cut ciąć
deal dealt dealt rozdzielać
dig dug dug kopać
do did done robić
draw drew drawn rysować
drink drank drunk pić
drive drove driven kierować
eat ate eaten jeść
fall fell fallen spadać
feed fed fed karmić
feel felt felt czuć
fight fought fought walczyć
find found found znaleźć
flee fled fled uciekać
fling flung flung rzucać
fly flew flown latać
forbid forbade forbidden zabraniać
forget forgot forgotten zapominać
forsake forsook forsaken zaniechać
freeze froze frozen zamarzać
get got got dostawać
give gave given dawać
go went gone iść
grind ground ground trzeć
grow grew grown rosnąć
hang hung hung zawiesić
have had had mieć
hear heard heard słyszeć
hide hid hidden ukrywać
hit hit hit uderzać
hold held held trzymać
hurt hurt hurt boleć
keep kept kept trzymać
kneel knelt knelt klęczeć
know knew known wiedzieć
lay laid laid położyć
lead led led prowadzić
leap leapt leapt skakać
learn learnt learnt uczyć się
leave left left opuszczać
lend lent lent pożyczać
let let let pozwalać
lie lay lain leżeć
light lit lit zapalać
lose lost lost tracić
make made made robić
mean meant meant oznaczać
meet met met spotykać
pay paid paid płacić
put put put kłaść
quit quit quit rzucać
read read read czytać
ride rode ridden jeździć
ring rang rung dzwonić
rise rose risen podnosić się
run ran run biegać
saw sawed sawn piłować
say said said mówić
seek sought sought szukać
sell sold sold sprzedawać
send sent sent wysyłać
set set set nastawiać
shake shook shaken potrząsać
shine shone shone świecić
shoot shot shot strzelać
show showed shown pokazywać
shrink shrank shrunk kurczyć się
shut shut shut zamykać
sing sang sung śpiewać
sink sank sunk tonąć
sit sat sat siedzieć
slay slew slain zabijać
sleep slept slept spać
slide slid slid ślizgać się
sling slung slung przewiesić
speak spoke spoken mówić
spill spilt spilt rozlać
spin spun spun wirować
split split split dzielić
spread spread spread rozkładać
spring sprang sprung skoczyć
stand stood stood stać
steal stole stolen kraść
stick stuck stuck wbijać
sting stung stung żądlić
stink stank stunk cuchnąć
strike struck struck uderzyć
strive strove striven usiłować
swear swore sworn przysięgać
sweep swept swept zamiatać
swim swam swum pływać
swing swung swung huśtać się
take took taken brać
teach taught taught uczyć
tear tore torn drzeć
tell told told mówić
think thought thought myśleć
throw threw thrown rzucać
tread trod trodden kroczyć
understand understood understood rozumieć
wake woke woken budzić się
wear wore worn ubierać się
weep wept wept szlochać
win won won wygrywać
wind wound wound nakręcać
wring wrung wrung uścisnąć
write wrote written pisać

 

Może ci się spodobać również
Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.

Aby zapewnić sprawne funkcjonowanie tego portalu, czasami umieszczamy na komputerze użytkownika (bądź innym urządzeniu) małe pliki – tzw. cookies („ciasteczka”). Używając niniejszego serwisu, godzisz się na gromadzenie i wykorzystywanie informacji przez Usługodawcę. Jeśli postanowimy zmodyfikować naszą politykę prywatności, zmiany zostaną opublikowane na tej stronie, abyś był zawsze świadomy tego, jakie informacje są przez nas gromadzone, w jaki sposób są one wykorzystywane i w jakich okolicznościach są one ujawniane. Także poprzez złożenie zamówienia w Serwisie - Użytkownik, a Twórca w ramach zawartej Umowy, wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów, o których mowa w pkt 3. Użytkownik może nie wyrazić zgody na wysyłanie newslettera oraz przetwarzanie danych osobowych dla celów marketingowych. Użytkownik może wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Serwisu materiałów reklamowo-promocyjnych, w tym biuletynu handlowego. Akceptuję Czytaj więcej

Chcesz pokonać blokadę przed mówieniem?

Sprawdź ofertę kursów przez Skype z lektorem na żywo. Szkoła online Gettin' English. 
☞ ZAPISZ SIĘ NA KONWERSACJE
close-link
☆ KONWERSACJE ONLINE