future-perfect-czasy-przyszłe-język-angielski

Zastosowanie

Czas Future Perfect służy do wyrażenia czynności, która zostanie zakończona przed danym momentem w czasie przyszłym. Można by stwierdzić, że jest to niejako połączenie czasu przeszłego i czasu przyszłego, stąd forma Perfect. Najczęściej moment zakończenia danej czynności jest zdefiniowany przyimkiem “by – przed / do”. W związku z tym łatwo jest odczytać intencje osoby w odniesieniu do czasu przyszłego.

Popatrz na przykłady i przeanalizuj je pod kątem logiki wypowiadanych zdań.

By the end of the week, we will have written a new article.
Przed końcem tygodnia, napiszemy już nowy artykuł. 

By tomorrow, my neighbours will have painted their house.
Do jutra, moi sąsiedzi już pomalują dom.

Zdania twierdzące

Spójrz na budowę czasu Future Perfect. Łączy ona w sobie trzy elementy, z czego dwa pierwsze zawsze są niezmienne. Należy tylko pamiętać o poprawnej formie czasownika (w tym przypadku III formie czasowników nieregularnych lub końcówce -ed w przypadku czasowników regularnych)

WILL HAVE – PAST PARTICIPLE

reklama szkoła językowa nowa1

By July, my daughter will have taken all the exams at university.
Przed lipcem, moja córka będzie mieć za sobą wszystkie egzaminy na uniwersytecie.

By the end of this year, Amy and Peter will have been married for 15 years.
Przed końcem tego roku, Amy i Peter będą już małżeństwem od 15 lat.

future-perfect

czasy-przyszle-angielski-cwiczenia

Pytania i przeczenia

Podobnie jak w czasie przyszłym prostym Future Simple, pytania tworzymy przez inwersję tj. will przenosimy przed osobę, reszta zdania pozostaje niezmienna. Jak zapewne pamiętasz, formą przeczącą  will jest won’t. Tak też tworzymy zdania negatywne.
Przykłady mówią same za siebie.

Will you have read the book by Monday?
Przeczytasz książkę do poniedziałku?

He won’t have arrived home by midnight.
Nie dotrze do domu przed północą.

Test online

Rozwiąż szybki test online ze znajomości czasu Future Perfect. Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.