inwersja-stylistyczna-inversion-gramatyka-matura-rozszerzona-FCE

Inwersja stylistyczna (emfatyczna) używana jest w celu podkreślenia jakiegoś elementu w zdaniu. Jest to przede wszystkim konstrukcja bardzo formalna wymagana na egzaminach językowych np.: matura rozszerzona, FCE, CAE. Jest praktyczne zastosowanie jest dobrze punktowane w pracach pisemnych, ale nie stosujemy jej zazwyczaj w mowie potocznej.

Po niektórych przysłówkach oraz wyrażeniach przysłówkowych, orzeczenie ulega inwersji czyli przemianie w pytanie. Dzięki takiemu zabiegowi wzmacniamy znaczenie zdania i podkreślamy najważniejszą informację. 

Wskazówka do egzaminu? Bardzo często twórcy egzaminów działają na podobnych schematach, które powielają każdego roku w nieco innej formie. Inwersja stylistyczna opiera się na tych samych wyrażeniach, stąd rozpoznanie jej na egzaminie nie powinno sprawić Ci większych problemów. 

1. Inwersja stylistyczna z użyciem seldom, rarely, never

Jeśli na początku zdania pojawi się jeden z powyższych przysłówków, należy zastosować inwersję. Seldom, rarely, never najczęściej łączą się z czasami: Present Perfect, Past Perfect i czasownikami modalnymi can / could. 

Rarely have I had so much responsibility.
Rzadko kiedy miałem taką odpowiedzialność. 

Seldom can we rely on him.
Rzadko kiedy możemy na nim polegać.

2. Wzmacnianie przekazu z użyciem hardly, barely, scarcely i no sooner.

Przysłówki hardly, barely, scarcely stosujemy w odniesieniu do wydarzeń, które następują zaraz po sobie. W głównej mierze łączą się z czasem zaprzeszłym Past Perfect oraz partykułą when. 

Podobna zależność występuje z przysłówkiem emfatycznym no sooner. Jednakże zapamiętaj drobną różnicę. W tym przypadku nie stosujemy słówka when tylko than! Jest to jeden z najczęstszych błędów popełnianych na egzaminach językowych. 

Hardly/barely/scarcely had he closed the door, when someone knocked at it.
Ledwo co zamknął drzwi a już ktoś zapukał do nich. 

No sooner had my parents left than my friend phoned me.
Jak tylko wyszli moi rodzice zadzwoniła do mnie przyjaciółka.

3. Inwersja stylistyczna z użyciem Only.

reklama szkoła językowa nowa1

Jeśli zdanie rozpoczyna się od wyrażeń only if, only when, only after, only by stosujemy inwersję w drugiej części zdania najczęściej z użyciem czasu Past Simple. 

Only after washing the dishes did she have time to relax.
Dopiero po umyciu naczyń, miała czas aby odpocząć.

Only when they had eaten dinner did they go for a walk.
Dopiero gdy zjedli obiad poszli na spacer.

inversion-inwersja-stylistyczna-cwiczenia

4. Emfaza z użyciem przeczeń no, not.

Stosujemy również inwersję stylistyczną po wyrażeniach takich jak:

  • not only … but also – nie tylko … ale
  • not for – ani przez
  • on no condition – pod żadnym warunkiem
  • under no circumstances – w żadnych okolicznościach
  • on no account – pod żadnym pozorem
  • at no time – nigdy
  • in no way – w żaden sposób
  • nowhere – nigdzie
  • not until – dopóki nie (inwersja w drugiej części zdania)

Not only does my sister play handball, but also volleyball
Moja siostra nie tylko gra w piłkę ręczną, ale również siatkówkę.

On no account can you disturb us during the meeting.
Pod żadnym pozorem nie możecie przeszkadzać nam w trakcie spotkania.

Not until I came back home did I notice I had forgotten the documents from my office.
Dopiero gdy wróciłam do domu zauważyłam, że zapomniałam dokumentów z biura.

5. Podkreśl zdanie z użyciem little

Przysłówek little ma użycie nieco negatywne również w znaczeniu ‚nie zdawać sobie z czegoś sprawy.’

Little did he know about their wedding.
Nie wiedział wiele na temat ich ślubu.

6. Inwersja stylistyczna w okresach warunkowych.

Również okresy warunkowe I, II i III typu można wyrazić za pomocą emfazy. Zapamiętaj reguły i być przygotowany/a, że zdania tego typu mogą się pojawić na egzaminie. Zwróć uwagę, że eliminujemy wówczas partykułę if.

Pierwszy okres warunkowyInwersja wymaga użycia czasownika modalnego should na początku zdania.If you see him, let me know.Should you see him, let me know.

(Jeśli go spotkasz, daj mi znać)

Drugi okres warunkowyInwersja wymaga użycia konstrukcji were + podmiot + czasownik w bezokoliczniku z ‚to’If I bought this painting, I would be delighted.Were I to buy this painting, I would be delighted.

(Gdybym miał kupić ten obraz, byłbym wniebowzięty)

Trzeci okres warunkowyZdania tego typu tworzymy tylko poprzez przestawienie czasu Past Perfect.If she had known, she would have reacted for sure.Had she known, she would have reacted for sure.

(Gdyby tylko wiedziała, na pewno by zareagowała)

 

7. Inwersja po słowach so, such + that

W celu podkreślenia przymiotnika możemy zastosować emfazę z so + przymiotnik + that. Najczęściej czasownikiem głównym jest „to be”

So beautiful was she at the party that every man looked at her.
Była tak piękna na przyjęciu, że każdy mężczyzna oglądał się za nią.

So amazing is the song that I can’t stop listening to it.
Ta piosenka jest tak niesamowita, że nie mogę przestać jej słuchać.

Podobnie wygląda sytuacja z such. W tym przypadku jest drobna zmiana: such + czasownik to be+ rzeczownik + that. Jeśli dodatkowo przed rzeczownikiem pojawi się przymiotnik konstrukcja ta przyjmuje jeszcze nieco inną formę: such + przymiotnik z rzeczownikiem + to be + osoba + that

Such was the force of the tornado that it destroyed the whole village.
Tak duża była siła tornada, że cała wioska została zniszczona.

Such a nice guy is he that I love meeting him at weekends.
Jest tak fajnym facetem, że lubię się z nim spotykać w weekendy.

Życzę wytrwałości w nauce. Na samym początku inwersja stylistyczna może przerażać, ale jej poprawne opanowanie zagwarantuje Ci dodatkowe punkty na egzaminie. Skorzystaj teraz z darmowych ćwiczeń online oraz odwiedź nasz sklep, w którym możesz znaleźć dodatkowe ćwiczenia tzw. pewniaki na egzaminie.

Test online


Rozwiąż szybki test online ze znajomości Inversion (Inwersja Stylistyczna). Powodzenia!

You need to login or register to bookmark/favorite this content.