Czy kiedykolwiek słyszałeś o kwantyfikatorach? Służą one określaniu ilości i  z całą pewnością kojarzysz some, any, a lot of, much, many, (a) little, (a) few. Krok po kroku przeanalizujemy subtelne różnice i poznamy ich zastosowanie na przykładach.

Some czy any?

Some używamy z rzeczownikami niepoliczalnymi (wtedy oznacza trochę, jakieś) lub z rzeczownikami policzalnymi w liczbie mnogiej (kilka). Najczęściej występuje w zdaniach twierdzących lub pytaniach jeżeli spodziewamy się pozytywnej odpowiedzi.

I have some books for you – mam kilka książek dla Ciebie

Would you like some coffee? – napijesz się kawy?

Any występuje w pytaniach oraz zdaniach przeczących. Łączy się z rzeczownikami niepoliczalnymi   lub policzalnymi w liczbie mnogiej. Spójrz na przykłady:

We don’t have any questions – nie mamy żadnych pytań.

Will you bring any sweets? – przyniesiesz jakiekolwiek słodycze?

Much, many czy a lot of?

MUCHMANYA LOT OF
Stosujemy w zdaniach pytających i przeczących przed rzeczownikami niepoliczalnymi

I dont’t have much time. (Nie mam dużo czasu)

Stosujemy w zdaniach pytających i przeczących przed rzeczownikami policzalnymi.

Do you have many friends? (Czy masz wielu przyjaciół?)

A lot of/lots of występują zarówno z rzeczownikami policzalnymi jak i niepoliczalnymi (głównie w zdaniach twierdzących)

I read lots of book at the weekend. (Czytam dużo książek w weekend)

Również po wyrażeniach too (zbyt), so (tak), very (bardzo), how (jak)

How many times a week do you go to the gym? (Ile razy w tygodniu chodzisz na siłownię?)

reklama szkoła językowa nowa1

Również po wyrażeniach too (zbyt), so (tak), very (bardzo), how (jak)

There are too many cars in the city centre. (W centrum miasta jest zbyt wiele samochodów)

Końcówkę of dodajemy gdy występuje rzeczownik.

Test online

Przeczytaj zdania i zdecyduj, która forma jest poprawna: much, many, a lot of.

A little czy little?

A little określa niewielką ilość (trochę) i występuje przed rzeczownikami niepoliczalnymi. Little (niewiele, mało) ma wydźwięk negatywny i niekiedy łączy się z modyfikatorami so / too.

Add a little pepper to this soup – dodaj trochę pieprzu do zupy.

They had too little time to visit us – mieli za mało czasu, aby nas odwiedzić.

A few czy few?

A few (parę, kilka) / few (niewiele) występują z rzeczownikami policzalnymi w zdaniach twierdzących. Jak możesz wywnioskować stosujemy te dla kwantyfikatory w  zdaniach z rzeczownikami w liczbie mnogiej.

I know few people in town – znam niewiele osób w mieście

There are a few documents on the table – na stole jest parę dokumentów

Na zakończenie przygotowaliśmy dla Ciebie szybką ściągawkę. Jestem przekonany, że pomoże Ci utrwalić materiał z zakresu some, any, a lot of, much, many, (a) little, (a) few. Praktyczne zastosowanie kwantyfikatorów w języku angielskim przyda Ci się w przypadku rzeczowników policzalnych i niepoliczalnych.

Test online


Wybierz poprawną odpowiedź: little, a little, few, a few.

You need to login or register to bookmark/favorite this content.